Dòng Nội dung
1
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
551tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
439tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Tập 1 / Phan Huy Lê (chủ biên), Nguyễn Bình Ban, Hoàng Xuân Chinh,...

H. : Nxb. Hà Nội, 2012
1024tr. : Ảnh, bản đồ ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Tập 2 / Phan Huy Lê (chủ biên), Nguyễn Bình Ban, Hoàng Xuân Chinh,..

H. : Nxb. Hà Nội, 2012
1056tr. : Ảnh, bản đồ ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)