Dòng Nội dung
1
Bài tập Công nghệ 7 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng,..

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022
55tr. : minh họa ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chuyên đề học tập Công nghệ 11 : Công nghệ chăn nuôi : Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.),…

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2023
75tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Công nghệ 11 : Công nghệ chăn nuôi : Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.),…

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2023
139tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Công nghệ 11 : Công nghệ chăn nuôi : Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.),…

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2023
276tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5