Dòng Nội dung
1
Giáo dục công dân 7 / Hà Nhật Thăng (Tc.b), Phạm Văn Hùng (c.b), Đặng Thúy Anh,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
64tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục công dân 8 / Hà Nhật Thăng (c.b), Đặng Thúy Anh, Phạm Kim DUng,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
60tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục công dân 9 / Hà Nhật Thăng (Tc.b), Lưu Thu Thủy (c.b), Đặng Thúy Anh,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
68tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phân tích về từ chỉ màu sắc cơ bản trong tiếng Hán hiện đại : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Tiếng Trung / Phạm Kim Dung; Đổng Linh Lợi (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
54tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)