Dòng Nội dung
1
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
136tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục STEM - Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021
260tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 24cm

Một số gợi ý dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học. Hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phẩm chất, năng lực học sinh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn giáo viên trung học cơ sở thực hiện dạy học theo chương trình mới : Theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021
284tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Trình bày về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường cấp trung học cơ sở. Một số hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Minh hoạ kế hoạch dạy học và giáo dục môn học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh địa phương
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hướng dẫn giáo viên trung học phổ thông thực hiện dạy học theo chương trình mới : Theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021
291tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Trình bày về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường cấp trung học phổ thông. Một số hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Minh hoạ kế hoạch dạy học và giáo dục môn học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh địa phương.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Phát triển quy trình thiết kế và tổ chức chủ đề dạy học tích hợp liên môn trong việc bồi dưỡng giáo viên / Phùng Việt Hải // Tạp chí Khoa học 2017.-Số 52, tr.109-121
Bài báo đề xuất/phát triển quy trình thiết kế và tổ chức chủ đề dạy học tích hợp liên môn theo hướng cụ thể, chặt chẽ, dễ áp dụng để bồi dưỡng giáo viên phổ thông và sinh viên sư phạm hiên nay, góp phần đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.