Dòng Nội dung
1
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
136tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục STEM - Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021
260tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 24cm

Một số gợi ý dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học. Hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM và hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phẩm chất, năng lực học sinh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.),...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
195tr. : minh hoạ ; 24cm 24cm

Cơ sở lý luận về giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vận dụng dạy học dự án và dạy học mở mang tính thiết kế để tổ chức dạy học chủ đề STEM. Xây dựng và thực hành tổ chức dạy học các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông / Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Văn Hùng // Tạp chí Khoa học 2018.-Số 53, tr.111-120
Bài báo đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học ở trường phổ thông và kết quả thu được từ thực nghiệm.