Dòng Nội dung
1
<21st=Hai mươi mốt> Century skills in english language teaching : he textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (cheif editor),...

Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022
154p. : ill. ; 21cm 21cm

Cung cấp cho sinh viên những kĩ năng cơ bản để ứng dụng vào trong cuộc sống nói chung và trong công tác giảng dạy ngoại ngữ nói riêng
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
2
3
4
Academic Writing : The textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (ed.),...

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
209p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên về các thành phần ngôn ngữ và các kĩ năng viết một cách hiệu quả.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)
5
An investigation into the influence of English language proficiency standard tests on the learning motivation of final-year efl students at Hanoi Pedagogical University 2 = Nghiên cứu về ảnh hưởng của bài kiểm tra tiêu chuẩn năng lực Tiếng Anh đối với động lực học tập của sinh viên năm cuối EFL tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Kim Hue ; Dr. Nguyen Thi Hong Nhat (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
88tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về ảnh hưởng của bài kiểm tra tiêu chuẩn năng lực Tiếng Anh đối với động lực học tập của sinh viên năm cuối EFL tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)