Dòng Nội dung
1
Giáo trình Triết học : Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ / Hồ Sĩ Quý, Phạm Văn Đức (đồng ch.b.), Lương Đình Hải,..

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
227tr. ; 21cm 21cm

Khái luận về triết học, triết học Mác - Lênin, mối quan hệ giữa triết học và các khoa học, vai trò của khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội và liên hệ với thực tiễn của người học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
559tr. ; 21cm 21cm

Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
495tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hỏi - đáp môn Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
271tr. ; 21cm 21cm

Gồm 69 câu hỏi và trả lời ngắn gọn về những nội dung chính trong Giáo trình Triết học Mác - Lênin
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin : Dùng cho sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị / Phạm Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn

H. : Đại học Sư phạm, 2021
123tr. ; 24cm 24cm

Hướng dẫn phương pháp học tập và ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin; Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trả lời về: Khái luận về triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật vật lịch sử
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)