Dòng Nội dung
1
Chuyên đề học tập Toán 10 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
63tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chuyên đề học tập Toán 10 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
88tr. : bảng ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Mở đầu một số lý thuyết hiện đại của tôpô và đại số. Tập 1 / Hoàng Tuỵ, Nguyễn Xuân My, Nguyễn Văn Khuê, Hà Huy Khoái, Nguyễn Trọng Bá

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
387tr. ; 22 cm 22 cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Mở đầu một số lý thuyết hiện đại của tôpô và đại số. Tập 2 / Hoàng Tuỵ, Nguyễn Xuân My, Nguyễn Văn Khuê, Hà Huy Khoái, Nguyễn Trọng Bá

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
198tr. ; 22 cm 22 cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nhập môn giải tích phức. Phần 1, Hàm một biến / B.V Sabat; Nguyễn Thuỷ Thanh, Hà Huy Khoái dịch

H. : Nxb Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
367tr. ; 19cm 19cm

Hàm chỉnh hình và các tính chất của hàm chỉnh hình, thác triển giải tích, cơ sở lý thuyết hình học, những vấn đề bổ sung
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)