Dòng Nội dung
1
Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Văn Tài (chủ biên), Văn Đức Thanh, Nguyễn Như Hoạt,...

H. : Nxb. Hà Nội, 2010
397tr. ; 24 cm 24 cm

Phân tích, đánh giá các sự kiện, nhân vật tiêu biểu qua các thời kỳ phong kiến, cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và giai đoạn thống nhất cả nước đi lên CNXH. Từ đó làm sáng tỏ những đặc trưng, giá trị tinh hoa, bài học lịch sử sáng giá phản ánh bản chất sự vận động có tính quy luật xuyên suốt 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự báo tình hình, đề xuất định hướng giải pháp phát huy những giá trị văn hóa-lịch sử quân sự để bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ mới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Triết học : Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn không chuyên ngành Triết học / Nguyễn Văn Tài (đồng ch.b.),...

H. : Đại học Sư phạm, 2022
392tr. ; 24cm 24cm

Trình bày khái luận về triết học, bản thể luận, phép biện chứng. nhận thức luận, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, triết học chính trị, ý thức xã hội, triết học về con người và vận dụng ở Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
559tr. ; 21cm 21cm

Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
495tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hỏi - đáp môn Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
271tr. ; 21cm 21cm

Gồm 69 câu hỏi và trả lời ngắn gọn về những nội dung chính trong Giáo trình Triết học Mác - Lênin
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)