Dòng Nội dung
1
Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2005. Tập 1, 1945 - 1954 / Lê Mậu Hãn (ch.b.),…

H. : Văn hóa thông tin, 2006
1010tr. ; 24cm 24cm

Ghi lại các sự kiện lịch sử Chính phủ từ năm 1945 đến hết năm 1954 theo thứ tự thời gian do Khoa Lịch sử trường Đại học KHXH
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
551tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
439tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

H. : Chính trị Quốc gia, 2016
287tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Khái quát cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng quan tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội,...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh. Dùng cho các trường đại học, cao đẳng / Tái bản lần 2, có sửa chữa bổ sung : Lê Mậu Hân, Vũ Quang Hiển, Phạm Ngọc Anh,..

H. : Chính trị Quốc gia, 2006
256tr. ; 21 cm 21 cm

Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con người, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, nhân văn, đạo đức và văn hoá
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)