Dòng Nội dung
1
<50 = Năm mươi> năm chiến thắng Điện Biên Phủ và sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước : 1954 - 2004/ Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Trà, Trần Văn Giàu,...

H. : Khoa học xã hội, 2004
695 tr. ; 24 cm. 24 cm.

Giới thiệu một số bài viết của các tác giả về diễn biến thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến dịch Điện Biên Phủ, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ và sự nghiệp phát triển đất nước.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
506tr. ; 24cm 24cm

Tập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện - Biên - Phủ / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo

H. : Quân đội nhân dân, 1969
101tr. ; 19cm. 19cm.

Ghi lại những bài học thắng lợi vĩ đại vẫn còn nguyên giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cả nước một lòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa / Võ Nguyên Giáp

H. : Sự thật, 1979
211tr ; 19 cm 19 cm

Bản chất phản động, âm mưu của Đế quốc Mỹ và giới cầm quyền Trung Quốc trong việc thi hành chủ nghĩa bành trứơng, chủ nghĩa đế quốc ở Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Điện Biên Phủ / Đại tướng Võ Nguyên Giáp

H. : Quân đội nhân dân, 1964
302tr. ; 19cm 19cm

Tình hình chiến sự mùa hè năm 1953, âm mưu mới của địch; Kế hoạch quân sự Nava. Chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954, các cuộc tấn công của quân ta trên các chiến trường phối hợp trước Điện Biên Phủ. Tình hình địch và chủ trương tác chiến của ta. ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ, bài học thắng lợi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)