Dòng Nội dung
1
Bước đầu tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 1954 - 1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam / Thái Thị Hoa; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
73tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bước đầu tìm hiểu vai trò của phong trào Phật giáo đối với cách mạng miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc Linh; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
66tr. : phụ lục ảnh tr67-70 ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chính sách đối với thiên chúa giáo của các vua nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1883 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Đăng Tư ; TS. Ninh Thị Sinh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
53tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu và làm rõ sự thay đổi về chính sách đối với Thiên Chúa giáo từ vua Gia Long đến vua Tự Đức, lý giải nguyên nhân của sự thay đổi đó cũng như hệ quả của các chính sách này đối với Thiên Chúa giáo cũng như đối với việc bảo vệ độc lập dân tộc.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Chùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) từ thế kỉ XII đến năm 2018 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Thúy Hằng ; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
51tr. : ảnh ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Đông Kinh nghĩa thục và việc tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX ở Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Ngọc Ánh ; TS. Ninh Thị Sinh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
56tr. ; 29cm 29cm

Làm rõ những tư tưởng dân chủ tư sản mà Đông Kinh nghĩa thục đã tiếp nhận qua đó làm sáng tỏ vai trò, vị trí của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào Duy Tân của đất nước giai đoạn đầu thế kỉ XX.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)