Dòng Nội dung
1
<90 = Chín mươi> năm Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 - 2020) : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Danh Tiên, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quang Vinh...

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
824tr. ; 24cm 24cm

Tập hợp bài viết theo các chủ đề: sự lãnh đạo của Đảng đối với cao trào cách mạng 1930-1931 và Xôviết Nghệ - Tĩnh; giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm; phát huy tinh thần Xôviết Nghệ - Tĩnh trong công cuộc đổi mới hiện nay
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập Hóa học 10 / Trần Thành Huế (tổng ch.b.),…

H. : Đại học Sư phạm, 2022
96tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bồi dưỡng năng lực giao tiếp của học sinh qua dạy học chủ đề vật chất và năng lượng môn khoa học lớp 5 : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Ngọc Hà ; TS. Lương Việt Thái (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
80tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng, đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giao tiếp của học sinh qua dạy học chủ đề Vật chất và năng lượng môn Khoa học lớp 5.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
4
Các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng Sản Việt Nam thời kỳ 1930 - 1975 / Ch.b.: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Biện Thị Hoàng Ngọc...

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
355tr. ; 24cm 24cm

Phân tích bối cảnh lịch sử, nội dung, cách thức, kết quả, ý nghĩa tác động của các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng từ khi Đảng được thành lập năm 1930 đến năm 1975, từ đó bước đầu đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử quý báu
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Nguyễn Trọng Phúc b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
551tr. ; 21cm 21cm

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)