• Khoá luận
  • 575 NG527H
    Đặc điểm hình thái và các yếu tố cấu thành năng suất của 12 dòng lúa đột biến ở thế hệ thứ 5 (M5) :
DDC 575
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hương
Nhan đề Đặc điểm hình thái và các yếu tố cấu thành năng suất của 12 dòng lúa đột biến ở thế hệ thứ 5 (M5) :Khoá luận tốt nghiệp đại học. /Nguyễn Thị Thu Hương ; Đào Xuân Tân, Nguyễn Như Toản (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2004
Mô tả vật lý 46tr. ;29cm
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Sinh - KTNN
Tóm tắt Khảo sát đặc điểm hình thái và các yếu tố cấu thành năng suất của 12 dòng Lúa đột biến ( CL9, CL10, CL11, TC1, TC6, TC8, TC12, TC14, TC15, TC17, TC25, TC40). Tuyển chọn một số dòng cho năng suất cao, phẩm chất tốt để khảo sát vụ tiếp theo.
Từ khóa tự do Lúa
Tác giả(bs) CN Đào, Xuân Tân,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL00509
00001032nam a2200241 4500
00111602
0026
004TVSP2110011634
008110401s2004 vm| vie
0091 0
039|a20210122194210|blibol55|y20110401153900|ztuyetnt
041|avie
044|avm
08214|a575|bNG527H
1001|aNguyễn, Thị Thu Hương
24510|aĐặc điểm hình thái và các yếu tố cấu thành năng suất của 12 dòng lúa đột biến ở thế hệ thứ 5 (M5) :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học. /|cNguyễn Thị Thu Hương ; Đào Xuân Tân, Nguyễn Như Toản (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2004
300|a46tr. ;|c29cm
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Sinh - KTNN
520|aKhảo sát đặc điểm hình thái và các yếu tố cấu thành năng suất của 12 dòng Lúa đột biến ( CL9, CL10, CL11, TC1, TC6, TC8, TC12, TC14, TC15, TC17, TC25, TC40). Tuyển chọn một số dòng cho năng suất cao, phẩm chất tốt để khảo sát vụ tiếp theo.
653|aLúa
70011|aĐào, Xuân Tân,|cT.S,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL00509
890|a1|b0|c0|d0
915|aTrồng trọt
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00509 Kho Khóa luận 575 NG527H Luận án, luận văn 1