• Sách tham khảo
  • 370 N114M
    <50 = Năm mươi> năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995) /
DDC 370
Nhan đề <50 = Năm mươi> năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995) /Trần Hồng Quân (chủ biên), Phạm Minh Hạc, Trần Chí Đáo... b.s
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,1995
Mô tả vật lý 480tr. ;24cm
Phụ chú Đttsghi: Bộ giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Lịch sử sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam từ năm 1945-1995
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do (1945-1995)
Từ khóa tự do 50 năm
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD11374
00000707nam a2200265 4500
0018225
0021
004TVSP2100008257
008100406s1995 vm| vie
0091 0
039|a20210122193354|blibol55|y20100406113100|zlibol55
041|avie
044|avm
082|a370|bN114M
24500|a<50 = Năm mươi> năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945-1995) /|cTrần Hồng Quân (chủ biên), Phạm Minh Hạc, Trần Chí Đáo... b.s
260|aH. :|bGiáo dục,|c1995
300|a480tr. ;|c24cm
500|aĐttsghi: Bộ giáo dục và Đào tạo
520|aLịch sử sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam từ năm 1945-1995
653|aĐào tạo
653|aGiáo dục học
653|aViệt Nam
653|a(1945-1995)
653|a50 năm
852|a100|bKho đọc|j(1): KD11374
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD11374 Kho đọc 370 N114M Sách 1