• Khoá luận
  • 372.37 NG527A
    Biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học Gia Khánh B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc :
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nhan đề Biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học Gia Khánh B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Ngọc Anh ; TS.GVC. Ngô Thị Trang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 45tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
Tóm tắt Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, khảo sát, phân tích thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS lớp 2 tại trường Tiểu học Gia Khánh B huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Ý thức
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Lớp 2
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Trang
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135226
0026
0041FB93959-3FF7-477A-B30D-F4AD844D3F30
008 2022 vm| vie
0091 0
020|aTL nội sinh
039|y20220831090253|zanhbl
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.37|bNG527A
10010|aNguyễn, Thị Ngọc Anh
24510|aBiện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm tại trường tiểu học Gia Khánh B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc : |bKhoá luận tốt nghiệp đại học / |cNguyễn Thị Ngọc Anh ; TS.GVC. Ngô Thị Trang (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a45tr. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục Tiểu học
502|aKhoá luận tốt nghiệp đại học. Giáo dục Tiểu học
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, khảo sát, phân tích thực trạng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm cho HS lớp 2 tại trường Tiểu học Gia Khánh B huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS lớp 2 thông qua hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aTiểu học
653|aGiáo dục học
653|aÝ thức
653|aBảo vệ môi trường
653|aLớp 2
691|aGiáo dục Tiểu học
70010|aNgô, Thị Trang|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d35
911|aBùi Lan Anh

Không tìm thấy biểu ghi nào