DDC 909.0711
Tác giả CN Bùi, Ngọc Thạch
Nhan đề Tập bài giảng Lịch sử văn minh thế giới : Lưu hành nội bộ/ Bùi Ngọc Thạch
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
Mô tả vật lý 170tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Đề cập đến những điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, khái quát lịch sử thành lập và cấu trúc Nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên và văn học nghệ thuật; phân tích những nét chinh về khái niệm văn hóa, văn minh, phần cuối nêu lên những nét khái quát trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, sự vận dụng vào quá trình hội nhập các trào lưu văn minh thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Bản sắc dân tộc
Từ khóa tự do Lịch sử văn minh
Từ khóa tự do Văn hóa
00000000nam a2200000 a 4500
00134397
0025
004C25A5E34-70E9-4A33-8DBF-CA9177764596
005202203161625
008 2013 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20220316162537|blienhtb|y20220314110946|zlienhtb
041|aVie
044|avm
08204|a909.0711|bB510TH
10010|aBùi, Ngọc Thạch
24510|aTập bài giảng Lịch sử văn minh thế giới : |bLưu hành nội bộ/ |cBùi Ngọc Thạch
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2013
300|a170tr. ; |c29cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|a Đề cập đến những điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, khái quát lịch sử thành lập và cấu trúc Nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên và văn học nghệ thuật; phân tích những nét chinh về khái niệm văn hóa, văn minh, phần cuối nêu lên những nét khái quát trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, sự vận dụng vào quá trình hội nhập các trào lưu văn minh thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.
653|aTập bài giảng
653|aVăn minh
653|aBản sắc dân tộc
653|aLịch sử văn minh
653|aVăn hóa
691|aLịch sử
890|a0|b0|c1|d10
911|aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào