• Sách giáo trình
  • 335.430711 NH556NG
    Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần 2) :
DDC 335.430711
Nhan đề Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần 2) : Tài liệu dùng cho sinh viên đại học, hệ chính quy tập trung/ Hoàng Thanh Sơn (Chủ biên),...
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 155tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Khái lược học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Đưa ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vfa cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Tư bản độc quyền
Từ khóa tự do Giá trị thặng dư
Từ khóa tự do Giai cấp công nhân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nhung
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Sơn
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Diệp
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Minh Thảo
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hoa Lý
00000000nam a2200000 a 4500
00134384
0025
0043F2A7641-DD29-4493-9A9C-508207892472
005202203161605
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20220316160622|blienhtb|y20220314110941|zlienhtb
041|aVie
044|avm
08204|a335.430711|bNH556NG
24510|a Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần 2) : |b Tài liệu dùng cho sinh viên đại học, hệ chính quy tập trung/ |cHoàng Thanh Sơn (Chủ biên),...
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a155tr. ; |c29cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|aKhái lược học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Đưa ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vfa cách mạng xã hội chủ nghĩa.
653|aTập bài giảng
653|aTư bản độc quyền
653|aGiá trị thặng dư
653|aGiai cấp công nhân
691|aGiáo dục chính trị
70010|aNguyễn, Thị Nhung
70010|aHoàng, Thanh Sơn|eChủ biên
70010|aChu, Thị Diệp
70010|aLê, Thị Minh Thảo
70010|aTrần, Thị Hoa Lý
890|a0|b0|c1|d8
911|aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào