• Sách giáo trình
  • 701.0711 L250TH
    Tập bài giảng Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông :
DDC 701.0711
Tác giả CN Lê, Thị Minh Thảo
Nhan đề Tập bài giảng Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông : Tài liệu dùng cho sinh viên cử nhân khoa học xã hội/ Lê Thị Minh Thảo
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
Mô tả vật lý 148tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Trình bày một cách khái quát xuyên suốt, bao quát các nội dung lớn gồm quá trình hình thành và phát triển mỹ học, quan hệ thẩm mỹ trong đó gồm ba bộ phận cấu thành khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và nghệ thuật, đảm bảo các vấn đề được triển khai bằng các phương pháp chuyên ngành và liên ngành. Tuy nhiên, mỹ học và giáo dục thẩm mỹ là một lĩnh vực rộng lớn, do đó trong quá trình viết tập bài giảng, chúng tôi đã thể hiện những cố gắng cao nhất nhằm trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu giúp cho người học có thể dễ dàng nhận thức, nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhất.
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Từ khóa tự do Thẩm mỹ
Từ khóa tự do Mỹ học
Từ khóa tự do Giáo dục
00000000nam a2200000 a 4500
00134383
0025
004DAF434CD-464C-4253-AE17-1ECDCD0C62B4
005202203161601
008 2017 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|a20220316160217|blienhtb|y20220314110940|zlienhtb
041|aVie
044|avm
08204|a701.0711|bL250TH
10010|aLê, Thị Minh Thảo
24510|a Tập bài giảng Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông : |bTài liệu dùng cho sinh viên cử nhân khoa học xã hội/ |cLê Thị Minh Thảo
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2017
300|a148tr. ; |c29cm
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn
520|a Trình bày một cách khái quát xuyên suốt, bao quát các nội dung lớn gồm quá trình hình thành và phát triển mỹ học, quan hệ thẩm mỹ trong đó gồm ba bộ phận cấu thành khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và nghệ thuật, đảm bảo các vấn đề được triển khai bằng các phương pháp chuyên ngành và liên ngành. Tuy nhiên, mỹ học và giáo dục thẩm mỹ là một lĩnh vực rộng lớn, do đó trong quá trình viết tập bài giảng, chúng tôi đã thể hiện những cố gắng cao nhất nhằm trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu giúp cho người học có thể dễ dàng nhận thức, nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhất.
653|aTập bài giảng
653|aThẩm mỹ
653|aMỹ học
653|aGiáo dục
691|aGiáo dục công dân
890|a0|b0|c1|d6
911|aHoàng Thị Bích Liên

Không tìm thấy biểu ghi nào