DDC 335.423
Tác giả CN Nguyễn, Văn Nhớn
Nhan đề Chủ nghĩa xã hội khoa học :Tập bài giảng /Nguyễn Văn Nhớn
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hà Nội,2001
Mô tả vật lý 137tr. ;29 cm
Phụ chú Đtts ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Từ khóa tự do Tập Bài giảng
Từ khóa tự do Triết học Mác -lênin
Từ khóa tự do SP2
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Địa chỉ 100Kho Mượn(39): KM16634-72
00000635nam a2200241 4500
00116448
0021
004TVSP2120016513
008120624s2001 vm| vie
0091 0
039|a20210122195655|blibol55|y20120624113000|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a335.423|bNG527NH
1001|aNguyễn, Văn Nhớn
24510|aChủ nghĩa xã hội khoa học :|bTập bài giảng /|cNguyễn Văn Nhớn
260|aH. :|bNxb. Hà Nội,|c2001
300|a137tr. ;|c29 cm
500|aĐtts ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
653|aTập Bài giảng
653|aTriết học Mác -lênin
653|aSP2
653|aChủ nghĩa xã hội khoa học
852|a100|bKho Mượn|j(39): KM16634-72
890|a39|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16634 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 1
2 KM16635 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 2
3 KM16636 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 3
4 KM16637 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 4
5 KM16638 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 5
6 KM16639 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 6
7 KM16640 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 7
8 KM16641 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 8
9 KM16642 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 9
10 KM16643 Kho Mượn 335.423 NG527NH Sách 10