• Luận văn
  • 372.139 L250H
    Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm :
DDC 372.139
Tác giả CN Lê, Hoàng Huy
Nhan đề Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Lê Hoàng Huy; Nguyễn Đức Sơn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 105tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu lí luận và thực tiễn về Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm. Đề xuất biện pháp Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục tiểu học.
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Kĩ năng giao tiếp
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Sơn,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02664
00001214nam a2200277 4500
00128274
0022
004TVSP2190029526
008190522s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204738|blibol55|y20190522140300|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a372.139|bL250H
1001|aLê, Hoàng Huy
24510|aGiáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cLê Hoàng Huy; Nguyễn Đức Sơn (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a105tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD + Phụ lục
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aNghiên cứu lí luận và thực tiễn về Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm. Đề xuất biện pháp Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục tiểu học.
653|aHoạt động trải nghiệm
653|aGiáo dục học
653|aKĩ năng giao tiếp
653|aGiáo dục tiểu học
70010|aNguyễn, Đức Sơn,|cPGS.TS.,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02664
890|a1|b2|c1|d43
915|aGiáo dục học (bậc Tiểu học),|b8140101,|cThạc sĩ,|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02664 Kho Luận văn 372.139 L250H Luận án, luận văn 1