Dòng Nội dung
1
Hoạt động kinh tế nông nghiệp của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2015 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Lê Thị Thủy ; TS. Bùi Ngọc Thạch (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
58tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trình bày cơ sở, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội của huyện Thanh Oai trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp; thành tựu và hạn chế trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện Thanh Oai trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015; đặc điểm và vai trò của kinh tế nông nghiệp ở huyện Thanh Oai trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Ảnh hưởng của đô thị hóa đến nền kinh tế - xã hội thị xã Chí Linh (Hải Dương) giai đoạn 2010 – 2015 : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Lê Thị Phương ; TS. Bùi Ngọc Thạch (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
59tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Làm rõ những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Chí Linh, giai đoạn (2010 - 2015)
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
4
Chiến khu Quang Trung trong cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 : Luận án Tiến sĩ Lịch sử / Bùi Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Lễ (Hướng dẫn khoa học)

H., 2008
184tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu quá trình thành lập chiến khu Quang Trung. Hoạt động của chiến khu Quang Trung từ tháng 5/1945 đến tháng 8/1945. đặc điểm và vai trò lịch sử của chiến khu Quang Trung trong Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
5
Chính sách bang giao của Triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Lan; Bùi Ngọc Thạch (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
90tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)