Dòng Nội dung
1
Linear differential equations : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phan Thi Thuy Chinh ; Tran Van Bang (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
41p. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Linearization and hyperbolicity of the autonomous nonlinear equations : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Thi Kim Oanh ; Tran Van Bang (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
33tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Network analysis for problem-solving activities / Mooi Lee Choo, Tran Van Bang // Tạp chí Khoa học 2021.-Số 71, tr.3-14
Việc đánh giá các hoạt động giải quyết vấn đề là một công việc khó khăn vì giải quyết vấn đề là một dạng phức tạp của hành vi con người. Người giải quyết vấn đề (trong trường hợp này, sinh viên) cần hiểu điểm bắt đầu và điểm kết thúc, tìm kiếm các giải pháp có thể, và sau đó thực hiện các bước của giải pháp đã chọn. Một sơ đồ giải quyết vấn đề đòi hỏi phải hiểu quá trình giải quyết vấn đề và phương pháp sư phạm của nó. Một sơ đồ như vậy cần tính đến khả năng nhận thức vấn đề có ảnh hưởng thế nào đến cách tiếp cận giải quyết vấn đề và các bước giải quyết vấn đề. Báo cáo này mô tả sơ đồ mang tính lý thuyết khả thi bằng cách sử dụng phân tích mạng (Bliss, Monk và Ogborn, 1983) và các ví dụ chuyên ngành cụ thể.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
4
Stability of ordinary differential equations : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Phung Thi Hong Lien ; Tran Van Bang (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
37tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Teaching mathematics through English : The textbook is used for the Bachelor of Maths Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Tran Van Bang (chief author), Mooi Lee Choo

Tp. HCM. : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023
196p. : ill. ; 21cm 21cm

Trình bày cơ sở việc dạy học môn toán bằng tiếng Anh cho giáo viên toán, lý thuyết và phương pháp dạy học qua các bài thực hành liên quan
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)