Dòng Nội dung
1
Affine and Euclidean invariants and applications : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Thi Ha Hai; Pham Thanh Tam (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
30p. ; 29cm + 29cm +

Trình bày nhóm các phép biến đổi affine và Euclide của A n và E n
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Affine varieties : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Luong Thi Hong Tham ; MSc. Pham Thanh Tam (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
33tr. ; 29cm 29cm

Affine varieties. Morphism between affine varieties
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Azumaya algebras on fields : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Dang Thi Ngoc Thanh ; Pham Thanh Tam (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
23p. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
4
Azumaya algebras on local rings : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Phuong Anh ; Pham Tam Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
29tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
5
Desargues' theorem in projective plane and applications its : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Nhung ; Pham Thanh Tam (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
33tr. ; 29cm 29cm

In this thesis systematically presented the constructions and relates problems of the projective models of Affine plane and Euclidean plane. Presented the Desargues's theorem in projective plane and versions of Desargues's theorem in projective model. Introduce some theorem used to solve problems applying the Desargues's theorem and use of versions of Desargues's theorem in Euclidean planes to give the solutions of problems in plane geometry.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)