Dòng Nội dung
1
Dạy môn Khoa học ở lớp 5 theo định hướng giáo dục Stem : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đào Thị Dung ; ThS. Ngô Thị Liên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
69tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trên cơ“sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện pháp dạy học môn Khoa học lớp 5 theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển các năng lực đặc thù môn Khoa học cho học sinh lớp 5 theo mục tiêu giáo dục của Chương trình GDPT”2018.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)
2
Giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học bằng dự án học tập : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Ngô Thị Liên ; ThS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
72tr. ; 29cm 29cm

Đề xuất quy trình giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học bằng dự án học tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)
3
Giáo dục Stem cho học sinh lớp 4 qua dự án học tập : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Ngô Thị Liên; Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
95tr. ; 29cm + 29cm +

Đề xuất biện pháp giáo dục STEM cho học sinh tiểu học qua dự án học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 4 lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học cho học sinh tiểu học.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:48)
4
Nghiên cứu thành phần hóa học của loài sao biển anthenea aspera ở vùng biển Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Ngô Thị Liên ; Trần Thị Thu Thủy (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
47tr. ; 29cm. + 29cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Ngọc Huyền ; ThS. Ngô Thị Liên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
75tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3. Đề xuất biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3. Qua đó góp phần phát triển năng lực tự học của học sinh phù hợp với định hƣớng đổi mới giáo dục hiện nay
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)