Dòng Nội dung
1
Bài toán ổn định và ổn định hóa cho hệ điều khiển với trễ : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lương Thị Ngọc Thúy ; Nguyễn Trung Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
26tr. ; 29cm. + 29cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài toán ổn định vững và ổn định hóa vững cho hệ điều khiển với trễ : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Thủy Tiên ; Nguyễn Trung Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2015
33tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bất đẳng thức trong xác suất : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Huyền Trang ; TS. Nguyễn Trung Dung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
38tr. ; 29cm + 29cm +

Mục đích chính của khóa luận là giới thiệu và chứng minh một số bất đẳng thức trong xác suất. Cụ thể là các bất đẳng thức liên quan đến moment, bất đẳng thức Moment, bất đẳng thức xác suất cho giá trị cực đại của các tổng riêng và ứng dụng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành toán ứng dụng / Bùi Thảo Nhung; Th.S. Nguyễn Trung Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
45tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các bất đẳng thức trong xác suất : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Toán ứng dụng / Hoàng Thị Mấn ; Nguyễn Trung Dũng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
31tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)