Dòng Nội dung
1
Cơ sở lí thuyết Module / Dương Quốc Việt

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2010
198tr. ; 24cm 24cm

Đại cương về module. Tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn. Module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ. Địa phương hoá và hạng mở rộng của module. Tích tenxơ của module. Module Noether và module Artin. Nhóm Abel hữu hạn sinh và module trên vành chính
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:24) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Module theory / Nguyen Thi Kieu Nga (ed.), Do Van Kien, Phan Van Loc

H. : Vietnam National Unversity, 2022
95p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu về module, tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)