Dòng Nội dung
1
Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H., 2018
82tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
2
Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lí (cấp trung học cơ sở) : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H.
67tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
3
Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung,...

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
513tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
<10=Mười> cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam / Văn Tạo

H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2006
394tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Nhận thức lí luận về cải cách, đổi mới và cách mạng - những phạm trù lịch sử và biện chứng. Tìm hiểu về nguyên nhân và thời điểm xảy ra mười cuộc cải cách, đổi mới trong lịch sử Việt Nam
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<1000=Một nghìn> năm Thăng Long - Hà Nội, những hoạt động quân sự tiêu biểu / Đỗ Trình(cb), Lê Đình Sĩ, Nguyễn Thị Thảo

H. : Quân đội nhân dân, 2000
333tr ; 20,5cm 20,5cm

Khắc hoạ những sự kiện quân sự điển hình diễn ra trên địa bàn Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội gần 1.000 năm qua, từ đó phân tích, tổng kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc, rút ra những vấn đề có tính quy luật về xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ thủ đô
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)