Dòng Nội dung
1
Lịch sử văn minh Thế giới / Vũ Dương Ninh (chủ biên); Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo

H. : Giáo dục, 1998
371tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử văn minh Trung Hoa / Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch

H. : Văn hoá thông tin, 1997
308tr ; 19 cm 19 cm

Giới thiệu nguồn gốc, lịch sử nền văn minh, văn hoá Trung Hoa
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Tập bài giảng Lịch sử văn minh thế giới : Lưu hành nội bộ/ Bùi Ngọc Thạch

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
170tr. ; 29cm 29cm

Đề cập đến những điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, khái quát lịch sử thành lập và cấu trúc Nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên và văn học nghệ thuật; phân tích những nét chinh về khái niệm văn hóa, văn minh, phần cuối nêu lên những nét khái quát trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, sự vận dụng vào quá trình hội nhập các trào lưu văn minh thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)
4
World history. Volume 1, Prehistory to 1500 / Edited: Joseph R. Mitchell, ...[et al.]

Guilford, Conn : McGraw-Hill/ Dushkin, 2010
xviii, 189p. ; 28cm 28cm

Gồm các bài báo được lựa chọn từ các tạp chí được nhiều người quan tâm viết về những vấn đề thế giới và phương Tây từ trước 1500.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)