Dòng Nội dung
1
Bản lĩnh văn hoá Việt Nam một hướng tiếp cận / Lê Như Hoa

H. : Văn hoá - Thông tin, 1998
401tr ; 19 cm 19 cm

Tập hợp một số bài nghiên cứu. phê bình của các nhà nghiên cứu về văn hoá, văn hiến Việt Nam. Đi tìm ý nghĩa của văn hoá, văn học nghệ thuật và bản sắc dân tộc; phê bình văn học từ góc nhìn văn hoá.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bản sắc dân tộc trong thơ ca Việt Nam hiện đại (1945-1975) / Nguyễn Duy Bắc

H. : Văn hoá dân tộc, 1998
286tr ; 19 cm 19 cm

Biểu tượng về tổ quốc, về người anh hùng, về kẻ thù trong thơ ca Cách mạng Việt Nam (1945-1975). Mối quan hệ của thơ ca Cách mạng Việt Nam với văn hoá dân tộc, truyền thống văn hoá dân tộc. Bản sắc dân tộc trong thơ ca
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bản sắc văn hóa dân tộc trong thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : (Khu vực phía Bắc Việt Nam) / Trần Thị Việt Trung (Chủ biên), Nguyễn Duy Bắc, Nguyễn Kiến Thọ,..

Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2010
459tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tày ở Lạng Sơn hiện nay : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vi Thị Lại ;Vi Thái Lang (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
70tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Tập bài giảng Lịch sử văn minh thế giới : Lưu hành nội bộ/ Bùi Ngọc Thạch

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
170tr. ; 29cm 29cm

Đề cập đến những điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, khái quát lịch sử thành lập và cấu trúc Nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên và văn học nghệ thuật; phân tích những nét chinh về khái niệm văn hóa, văn minh, phần cuối nêu lên những nét khái quát trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, sự vận dụng vào quá trình hội nhập các trào lưu văn minh thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)