Dòng Nội dung
1
Một số bất đẳng thức xác suất và ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thanh Hà ; Trần Vĩnh Đức (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành], 2018
37tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm / Trần Diên Hiển (chủ biên), Vũ Viết Yên

H. : Giáo dục, 2007
128tr. ; 29cm. 29cm.

Đề cập đến một số chủ đề cơ bản của lý thuyết xác suất thống kê như: biến cố ngẫu nhiên và xác suất; biến ngẫu nhiên; thống kê toán
Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Phân tích chuỗi thời gian và dự báo : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Phương Thảo ; Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành], 2018
60tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Phương pháp phân tích thành phần chính và ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đoàn Thị The ; Trần Trọng Nguyên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [Phát hành], 2018
48tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Phương pháp xác suất trong tổ hợp : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hường ; TS. Trần Vĩnh Đức (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
51tr. ; 29cm 29cm

Giới thiệu phương pháp chứng minh bằng cách đếm. Tìm hiểu khái niệm về không gian xác suất hữu hạn và một số kiến thức có liên quan; về biến ngẫu nhiên và kỳ vọng. Đưa ra một số ví dụ ứng dụng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)