Dòng Nội dung
1
Tập bài giảng Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông : Tài liệu dùng cho sinh viên cử nhân khoa học xã hội/ Lê Thị Minh Thảo

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
148tr. ; 29cm 29cm

Trình bày một cách khái quát xuyên suốt, bao quát các nội dung lớn gồm quá trình hình thành và phát triển mỹ học, quan hệ thẩm mỹ trong đó gồm ba bộ phận cấu thành khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và nghệ thuật, đảm bảo các vấn đề được triển khai bằng các phương pháp chuyên ngành và liên ngành. Tuy nhiên, mỹ học và giáo dục thẩm mỹ là một lĩnh vực rộng lớn, do đó trong quá trình viết tập bài giảng, chúng tôi đã thể hiện những cố gắng cao nhất nhằm trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu giúp cho người học có thể dễ dàng nhận thức, nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
2
American Gothic : An Edinburgh Companion /  Jason Haslam, Joel Faflak

London : Edinburgh University Press, 2017
249p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Anh hùng và nghệ sĩ / Vũ Khiêu

H. : Văn học giải phóng, 1975
467tr ; 19cm 19cm

Về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và nghệ thuật phản ánh anh hùng. Khái niệm về anh hùng và chủ nghĩa anh hùng. Vai trò của Hồ Chủ Tịch và Đảng lao động Việt Nam trong việc rèn luyện và cổ vũ những phẩm chất anh hùng
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Mỹ học / Diderot; Phùng Văn Tửu (giới thiệu và dịch)

H. : Khoa học Xã hội, 2006
320tr. ; 21cm. 21cm.

Nhìn lại một số quan niệm của Diderot về nghệ thuật, tập trung bàn luận những ý kiến của tác giả liên quan đến hội họa va sân khấu, những ý kiến ấy đều chịu sự chi phố quan niệm về Cái đẹp của ông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang (chủ biên), Nguyễn Văn Huyên, Phạm Thế Hùng,....

H. : Giáo dục, 1997
217 tr. ; 19 cm 19 cm

Bản chất của Mỹ học. Bản chất cái đẹp, cái hài kịch, bi kịch, cái trác tuyệt. Cấu trúc của chủ đề thẩm mỹ. Phân loại các chủ thể thẩm mỹ. Bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cá nhân. Bản chất lý tưởng thẩm mỹ. Đặc trưng thẩm mỹ của văn học
Đầu mục:92 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)