Dòng Nội dung
1
Tập bài giảng Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông : Tài liệu dùng cho sinh viên cử nhân khoa học xã hội/ Lê Thị Minh Thảo

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
148tr. ; 29cm 29cm

Trình bày một cách khái quát xuyên suốt, bao quát các nội dung lớn gồm quá trình hình thành và phát triển mỹ học, quan hệ thẩm mỹ trong đó gồm ba bộ phận cấu thành khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và nghệ thuật, đảm bảo các vấn đề được triển khai bằng các phương pháp chuyên ngành và liên ngành. Tuy nhiên, mỹ học và giáo dục thẩm mỹ là một lĩnh vực rộng lớn, do đó trong quá trình viết tập bài giảng, chúng tôi đã thể hiện những cố gắng cao nhất nhằm trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu giúp cho người học có thể dễ dàng nhận thức, nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
2
Giáo dục mầm non, những vấn đề lí luận và thực tiễn / Nguyễn Ánh Tuyết

H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2005
591Tr. ; 21cm. 21cm.

Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của giáo dục mầm non: Thế giới trẻ thơ; những quan điểm cơ bản về giáo dục mầm non; gia đình và trẻ thơ; hoạt động vui chơi của trẻ em cùng các vấn đề giáo dục thẩm mỹ. Giáo dục toàn diện, giáo dục trí tuệ cho trẻ; Môi trường với trẻ thơ; giáo dục mầm non ở nông thôn; sư phạm mầm non.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nguyên lý mỹ học Mác - LêNin / Lu-Kin A., Xca-Che-Rơ-Sic-Cốp V.C.

H. : Sách giáo khoa Mác - LêNin, 1984
385tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4