Dòng Nội dung
1
Phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đào Thị Sang ; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
105tr. ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm, đề xuất biện pháp phát triển phẩm chất trung thực cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:49)