Dòng Nội dung
1
Tập bài giảng lí thuyết xác suất / Nguyễn Trung Dũng

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2017
161tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu chung về không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, về xích Markow và ứng dụng. Trình bày về véc tơ ngẫu nhiên và phân phối xác suất đồng thời
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)