Dòng Nội dung
1
Phát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thanh Thùy ; TS Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
95tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Phát triển năng lực viết bài văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Tập làm văn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4, 5 nói riêng và học sinh Tiểu học nói chung
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:97)
2
Phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 4 thông qua hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thu Hương ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
71tr ; 29cm + 29cm +

Tìm hiểu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc sử dụng biện pháp nhân hóa trong việc phát triển năng lực viết cho HS lớp 4; Tìm hiểu thực trạng sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá trong đoạn văn, bài văn của HS; Tìm hiểu giá trị biện pháp tu từ nhân hóa trong phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 4 qua phân môn Tập làm văn; Đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa để phát triển năng lực viết cho HS.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
3
Phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Luyện từ và câu : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Minh Thúy ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
69tr ; 29cm + 29cm +

Tìm hiểu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Luyện từ và câu; Tìm hiểu thực trạng về năng lực viết của học sinh lớp 4, 5; Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 4, 5 thông qua dạy học Luyện từ và câu; Kiểm nghiệm những nội dung nghiên cứu thông qua giáo án dưới hình thức thực nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
4
Phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 4, 5 thông qua hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp từ so sánh : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Thu Trà ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
78tr ; 29cm + 29cm +

Tìm hiểu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn liên quan đến đề tài; Đề xuất đƣợc các biện pháp nhằm phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 4, 5 thông qua việc hƣớng dẫn học sinh sử dụng biện pháp tu từ so sánh; Tiến hành “dạy học thực nghiệm, đối chứng kết quả” để kiểm tra tính khả thi của các biện pháp đề xuất có trong đề tài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
5
Phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 5 thông qua hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Chu Thị Thủy ; TS. Khuất Thị Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
65tr ; 29cm + 29cm +

Trình bày cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn liên quan đến đề tài; Đề xuất các biện pháp nhằm phát triển năng lực viết cho học sinh lớp 5 thông qua hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa; Thực nghiệm sư phạm, đối chứng kết quả những lý thuyết đã nghiên cứu được sau khi tiến hành thực nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)