Dòng Nội dung
1
Biện pháp quản lí bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho giáo viên ở trường trung học phổ thông tỉnh Hà Giang / Phạm Đức Thịnh // Tạp chí Khoa học 2019.-Số 62, tr.88-97
Bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng để giáo dục STEM cho giáo viên các trường trung học phổ thông là điều kiện tất yếu để đảm bảo thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể. Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu về thực trạng lập kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho giáo viên trung học phổ thông tỉnh Hà Giang để thấy được những hạn chế và từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao năng lực dạy học.

2
Bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho giáo viên ở trường trung học phổ thông tỉnh Hà Giang / Phạm Đức Thịnh // Tạp chí Khoa học 2019.-Số 61, tr.98-106
Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho giáo viên trung học phổ thông tỉnh Hà Giang với các vấn đề: thực trạng về mục tiêu, nội dung và hình thức bồi dưỡng; từ đó thấy được những hạn chế và đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng giáo dục STEM cho giáo viên trung học phổ thông tỉnh Hà Giang.

3
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông / Nguyễn Thanh Nga (ch.b.), ...

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
136tr. ; 24cm 24cm

Cung cấp kiến thức lý thuyết về giáo dục STEM trong trường trung học, xây dựng phòng dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm, một số giáo án dạy học theo chủ đề STEM trong trường trung học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Dạy học khoa học ở tiểu học theo tiếp cận giáo dục Stem : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Nguyễn Thương Huyền ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
80tr. ; 29cm + 29cm +

Đề xuất biện pháp dạy hco khoa học ở tiểu học theo tiếp cận giáo dục Stem, nhằm góp phần nâng cao kết quả dạy học Khoa học ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:52)
5
Dạy học môn khoa học lớp 4 theo định hướng giáo dục stem : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đỗ Thị Thùy Dương ; Nguyễn Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
60tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:62)