Dòng Nội dung
1
Development Biology : The textbook is used for the biology teacher Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Van Dinh, La Viet Hong

Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022
173p. : ill. ; 21cm 21cm

Tổng quan về sinh học phát triển. Giới thiệu sinh học phát triển thực vật và động vật
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Sinh học phát triển cá thể động vật / Mai Văn Hưng

H. : Đại học Sư phạm, 2002
123tr. ; 27cm. 27cm.

Trình bày các vấn đề chung về môn học nghiên cứu về sự phát triển cá thể động vật, cơ sở của sự phát triển, các hình thức sinh sản của sinh vật, sự phá triển của sinh vật bấc thấp, sự phát triển cá thể của động vật đa bào
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Sinh học phát triển thực vật / Nguyễn Như Khanh

H. : Giáo dục, 2002
183tr. ; 27cm. 27cm.

Trình bày khái niệm chung, cơ sở phân tử, truyền tín hiệu trong sinh học phát triển thực vật, kiểm tra quá trình pháp triển của thực vật, chu trình sống của tế bào trong phát triển thực vật, chu trình phát triển của thực vật, sinh sản và các trạng thái phát triển của thực vật, sinh phát triển của các cơ quan dinh dưỡng, sự điều tiết ra hoa
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Sinh học phát triển thực vật / Nguyễn Như Khanh

H. : Giáo dục, 2009
183tr. ; 27cm 27cm

Trình bày khái niệm chung, cơ sở phân tử, truyền tín hiệu trong sinh học phát triển thực vật, kiểm tra quá trình pháp triển của thực vật, chu trình sống của tế bào trong phát triển thực vật, chu trình phát triển của thực vật, sinh sản và các trạng thái phát triển của thực vật, sinh phát triển của các cơ quan dinh dưỡng, sự điều tiết ra hoa
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)