Dòng Nội dung
1
Essential calculus / James Stewart

Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2008
xii, 801, 83 pages : ill. ; 26cm 26cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Essential calculus : Early transcendental functions / Ron Larson, Bruce H. Edwards

[Singapore] : Cengage Learning, 2014
xiv, 876, 118 pages : ill. ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
<10 = Mười> chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 - 5. Tập 1 / Trần Diên Hiển

H. : Giáo dục, 2004
139tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
<10 = Mười> chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 - 5. Tập 2 / Trần Diên Hiển

H. : Giáo dục, 2004
159tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<100=Một trăm> câu hỏi và đáp về việc dạy toán ở tiểu học / Phạm Đình Thực

H. : Giáo dục, 2003
247tr. ; 20cm 20cm

Bao gồm 100 câu hỏi giải đáp các vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy môn toán ở tiểu học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)