Dòng Nội dung
1
Tập bài giảng Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông : Tài liệu dùng cho sinh viên cử nhân khoa học xã hội/ Lê Thị Minh Thảo

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
148tr. ; 29cm 29cm

Trình bày một cách khái quát xuyên suốt, bao quát các nội dung lớn gồm quá trình hình thành và phát triển mỹ học, quan hệ thẩm mỹ trong đó gồm ba bộ phận cấu thành khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và nghệ thuật, đảm bảo các vấn đề được triển khai bằng các phương pháp chuyên ngành và liên ngành. Tuy nhiên, mỹ học và giáo dục thẩm mỹ là một lĩnh vực rộng lớn, do đó trong quá trình viết tập bài giảng, chúng tôi đã thể hiện những cố gắng cao nhất nhằm trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu giúp cho người học có thể dễ dàng nhận thức, nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
2
Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần 2) : Tài liệu dùng cho sinh viên đại học, hệ chính quy tập trung/ Hoàng Thanh Sơn (Chủ biên),...

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
155tr. ; 29cm 29cm

Khái lược học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Đưa ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vfa cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)
3
Chủ nghĩa xã hội khoa học : Tập bài giảng / Nguyễn Văn Nhớn

H. : Nxb. Hà Nội, 2001
137tr. ; 29 cm 29 cm


Đầu mục:39 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Tập bài giảng Lịch sử thế giới cổ trung đại : Lưu hành nội bộ/ Nguyễn Văn Vinh

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
321tr. ; 29cm 29cm

Khái quát lịch sử một số nước từ thời nguyên thủy đến cổ trung đại
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Tập bài giảng Lịch sử văn minh thế giới : Lưu hành nội bộ/ Bùi Ngọc Thạch

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
170tr. ; 29cm 29cm

Đề cập đến những điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, khái quát lịch sử thành lập và cấu trúc Nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên và văn học nghệ thuật; phân tích những nét chinh về khái niệm văn hóa, văn minh, phần cuối nêu lên những nét khái quát trong tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, sự vận dụng vào quá trình hội nhập các trào lưu văn minh thế giới và giữ gìn bản sắc dân tộc.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)