Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của ZnO đến tính chất quang điện hoá của TiO2 / Mai Thị Xuân,… // Tạp chí Khoa học 2021.-Số 72, tr.47-55
Nghiên cứu ảnh hưởng của ZnO đến tính chất quang điện hoá của TiO2 với mục tiêu chế tạo vật liệu compozit có hoạt tính quang điện hóa cao.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)
2
Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục nếp sống cho sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân Anh ; ThS. Vũ Mạnh Hà (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
53tr. : bảng ; 29cm 29cm

Xác định cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục nếp sống cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm GDQP Hà Nội 2 trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Biểu trưng hoá bản chất xã hội của giới nữ qua hình tượng không gian – thời gian trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Thị Vân Anh // Tạp chí Khoa học 2019.-Số 61, tr.53-61
Tìm hiểu mô hình không gian – thời gian trong cấu trúc diễn ngôn về giới nữ, giúp ta nhìn thấy vị thế, chức năng, các mặt bản chất xã hội của người phụ nữ cũng như mục đích diễn ngôn thông qua ý nghĩa biểu trưng của những mô hình nghệ thuật ấy.

4
Biểu tượng về giới nữ qua mô hình không - thời gian trong một số tác phẩm văn học trung đại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Yên; Nguyễn Thị Vân Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
59tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
5
Biểu tượng về tình yêu trong thơ Lưu Quang Vũ: Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Tuyết ; Nguyễn Thị Vân Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2015
58tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)