Dòng Nội dung
1
Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

H. : Chính trị Quốc gia, 1998
343tr ; 21cm 21cm

Về tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ công chức, những nguy cơ và căn bệnh cần tránh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính. Xây dựng nhà nước vững mạnh
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử Bộ Nội vụ / B.s.: Chu Văn Thành (ch.b.),...

H. : Chính trị Quốc gia, 2005
434r. : minh họa ; 24cm 24cm

Quá trình hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ từ 8/1945 đến nay. Vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ fqua các thời kì kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thời kì đổi mới hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ (1945 - 1954) / Trần Tín Kiệt,... ; B.s.: Tôn Tử Hạ,...

H. : Đại học Sư phạm, 2006
559tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu sự ra đời, tổ chức và hoạt động của Uỷ ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung bộ (1945-1954), hoạt động của UBKCHC miền Nam Trung bộ trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1945-1954
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)