Dòng Nội dung
1
Bài tập lí thuyết xác suất / Vũ Viết Yên

H. : Nxb Đại học Sư phạm, 2013
227tr. ; 21cm. 21cm.

Trình bày lí thuyết và một số bài tập về mô hình xác xuất rời rạc, không gian xác xuất tổng quát, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, hàm đặc trưng
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập lí thuyết xác suất / Vũ Viết Yên

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2005
227tr. ; 21cm 21cm

Giáo trình gồm hai phần: Phần I trình bày các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất, đề bài tập có 8 chương. Phần II: Đáp số - Hướng dẫn - Lời giải.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lý thuyết xác suất / Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên

H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
395tr. ; 21cm. 21cm.

Trình bày lí thuyết mô hình xác suất rời rạc, không gian xác suất tổng quát, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, sự hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên và phân phối, hàm đặc trưng, các định lí giới hạn theo phân phối của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập, tổng các biến ngẫu nhiên độc lập và luật số lớn, Martingale với thời gian rời rạc, xích Markov với thời gian rời rạc
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán : Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm / Trần Diên Hiển (chủ biên), Vũ Viết Yên

H. : Giáo dục, 2007
128tr. ; 29cm. 29cm.

Đề cập đến một số chủ đề cơ bản của lý thuyết xác suất thống kê như: biến cố ngẫu nhiên và xác suất; biến ngẫu nhiên; thống kê toán
Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)