Dòng Nội dung
1
Module theory / Nguyen Thi Kieu Nga (ed.), Do Van Kien, Phan Van Loc

H. : Vietnam National Unversity, 2022
95p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu về module, tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)