Dòng Nội dung
1
Mathematics for physics 2 : The textbook is used for the Bachelor of Early Physic Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Huy Thao (chief author), Ha Thanh Hung, Pham Thi Minh Hanh,...

Tp.HCM. : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023
247p. : ill. ; 21cm 21cm

Trình bày về ma trận, định thức,hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, phương trình đạo hàm riêng, biến phức và hàm biến phức
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)