Dòng Nội dung
1
Emotional and social skills education for preschool children : The textbook is used for the Bachelor of Early Childhood Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Tran Thi Loan, Vu Kieu Anh, Doan Thi Hien

Tp.HCM : Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2023
160p. : ill. ; 21cm 21cm

Khái quát những vấn đề chung về giáo dục tình cảm và cảm xúc cho trẻ mầm non. Đưa ra một số hoạt động giáo dục tình cảm, cảm xúc cho trẻ mầm non
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)