Dòng Nội dung
1
Aesthetic education for children : Sponred by the national foreign language project and used for undergraduate preschool training program / Nguyen Thu Huong (ed),...

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
170p. ; 21cm 21cm

Thảo luận về những vấn đề chung của mĩ học, giáo dục mĩ học trong giáo dục mầm non. Đồng thời thiết kế các hoạt động giáo dục mĩ học cho học sinh mầm non.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Emotional and social skills education for preschool children : The textbook is used for the Bachelor of Early Childhood Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Tran Thi Loan, Vu Kieu Anh, Doan Thi Hien

Tp.HCM : Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2023
160p. : ill. ; 21cm 21cm

Khái quát những vấn đề chung về giáo dục tình cảm và cảm xúc cho trẻ mầm non. Đưa ra một số hoạt động giáo dục tình cảm, cảm xúc cho trẻ mầm non
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)