Dòng Nội dung
1
Homogeneous coordinates and transformations of the plane : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Thuy Duong ; M. Sc. Nguyen Thi Tra (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
44tr. ; 29cm 29cm

Introduce the summary of the transformations of the plane. Considered can all be illustrated by matrix equations where rotation and scaling are represented by multiplication and the translation is represented by addition.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Homogeneous coordinates and transformations of the space : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Duong Thi Tha ; Nguyen Thi Tra (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
30tr. ; 29cm 29cm

The two main contents which are considered in this thesis are Chapter 1: Transformations of Space and Chapte 2:Homogeneous Coordinates and Transformations of Space.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Linear Geometry / Pham Thanh Tam, Nguyen Thi Tra, Tran Thi Van Anh

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
212p. : ill. ; 21cm 21cm

Cung cấp các khái niệm cơ bản về không gian afin. Nghiên cứu các tính chất bất biến của hình học Euclide thông qua các đường đẳng cự
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
4
Oriented angles in plane, Miquel-Clifford theorems and some of their applications : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Ngo Thi Minh Phuong; M.Sc. Nguyen Thi Tra (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
31p. ; 29cm + 29cm +

Định nghĩa kí hiệu và tính chất của góc định hướng. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề liên quan đến góc định hướng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)