Dòng Nội dung
1
Frobenius numbers of numerical semigroups with three generators : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Thuy ; M.Sc. Do Van Kien (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
39tr. ; 29cm 29cm

Study as the Frobenius number of (a1,a2,a3) under specific conditions
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Grobner bases of toric ideals : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Thị Thu; M.Sc Do Van Kien (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
40p. ; 29cm + 29cm +

Cung cấp kiến ​​thức về lý thuyết cơ bản của Gr¨obner các cơ sở cần thiết để đọc chương sau. Nghiên cứu thứ tự trên các đơn thức là khuôn khổ của hàm số chia số (để tìm cơ sở Gr¨obner của các iđêan).
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
3
Irreducible monomial adeals : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Tran Thi Hang ; MSc. Do Van Kien (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
53tr. ; 29cm + 29cm +

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về vành đa thức và các iđêan đơn thức cũng như một số phép toán đại số trên các đơn thức. Nghiên cứu về các iđêan đơn thức bất khả quy m và sự phân rã, những lý tưởng bất khả quy và những sự phân rã của nó, và sự phân hủy các iđêan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)
4
Module theory / Nguyen Thi Kieu Nga (ed.), Do Van Kien, Phan Van Loc

H. : Vietnam National Unversity, 2022
95p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu về module, tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)
5
On counting problems : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Tran Cong Minh ; M.Sc. Do Van Kien (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
38tr. ; 29cm 29cm

Present some basic concepts of sets in describing sets. The operations for sets and the cardinalities of sets. Finding suitable algebra teaching methods for high school students. Make students understand, remember and apply their knowledgr of combinatorics to solve counting problems.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)