Dòng Nội dung
1
Lagrangian formalism for classical field theory : The University Graduation Thesis / Hoang Quang Huy ; Dr. Ha Thanh Hung (Supervisor)

H. : HaNoi Pedagogical University No2 [phát hành], 2020
34tr. ; 29cm + 29cm +

Giving theoretical basis and the role of Lagrangian formalism for classical field theory; Introducing how to calculate momentum density and build ulerLagrange equation.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Lepton flavor violating interactions in Zee model / Ha Thanh Hung // Tạp chí Khoa học 2017 .- Số 50, tr. 20-28
Nghiên cứu kênh rã ℎ → 𝜇 trong mô hình Zee thông qua: đỉnh tương tác, các giản đồ Feynman, tính toán giải tích các biên độ tán xạ bằng hàm PV.

3
Mathematics for physics 2 : The textbook is used for the Bachelor of Early Physic Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Huy Thao (chief author), Ha Thanh Hung, Pham Thi Minh Hanh,...

Tp.HCM. : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023
247p. : ill. ; 21cm 21cm

Trình bày về ma trận, định thức,hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, phương trình đạo hàm riêng, biến phức và hàm biến phức
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Quantum theory for complex scalar field : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Le Thi Huyen ; Dr. Ha Thanh Hung (Hướng dẫn khoa học)

H. : HaNoi Pedagogical University No2 [phát hành], 2020
29tr. ; 29cm + 29cm +

Learn about Klein-Gordon equations for complex scalar fields; Learn about wave functions and the energy momentum tensor of complex scalar fields; Given some applications of complex scalar fields.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Some applications for classical complex scalar fields : The Graduation University Thesis / Nguyen Thi Khanh Huyen ; Dr. Ha Thanh Hung (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
38p. ; 29cm + 29cm +

Provide some basic knowledge about complex scalar fields according to Classical Theory; Introduce some applications of complex scalar fields.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)